Voorwaarden voor het gebruik van deze website

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:
HAKOG Technische Groothandel
Vestingingsadres :
Vleenenck 4 3861 VR Nijkerk
Inschrijfnummer K.v.K. 82066019 :
ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of van koop en verkoop van HAKOG gevestigd te Nijkerk, hierna te noemen de gebruiker.
De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij.
Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voorzover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN
Overeenkomsten tot aanneming van werk en/of overeenkomsten van koop en verkoop en aanvullingen/wijzigingen daarop worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.
ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij de te verrichten werkzaamheden zijn vastgelegd in een volledige omschrijving, al dan niet vergezeld van een tekening of meerdere tekeningen.
Laatstgemelde omschrijving/tekening(en) dient tegelijkertijd met eerstgemelde stukken te zijn opgemaakt en eraan te zijn gehecht.
Alsdan zal de omschrijving/tekening voor beide partijen bindend zijn.
2. Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen.
Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen, danwel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.
B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend/in rekening gebracht.

Bij prijsverhogingen op kortere termijn is die wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
4. De gebruiker is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomene derden in te schakelen.
ARTIKEL 4: LEVERING/VERRICHTE WERKZAAMHEDEN
1. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bij niet-tijdige levering/beëindiging van de werkzaamheden dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Bij levering/verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke
levering/fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
3. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren,
behoudt de gebruiker zich, nadat hij de wederpartij in gebreke
heeft gesteld, en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is
verstreken, het recht voor de zaken/materialen die voor de uitvoering
van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico
van de wederpartij op te slaan, danwel te vernietigen.
Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de koopprijs
te voldoen onverlet.
4. Levering geschiedt éénmalig op een door de wederpartij opgegeven
adres ook al zijn de bestelde zaken door de wederpartij bestemd om
over verschillende adressen te worden gedistribueerd. De wederpartij
staat alsdan in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/
losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.
5. De gebruiker is bevoegd om terzake van de nakoming van financiële
verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid
van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan en/of met
de werkzaamheden een aanvang te maken.
ARTIKEL 5: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN
1. Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de
schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen
geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende
meerdere kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
2. Indien tijdens de uitvoering van de door de gebruiker aangenomen
werken blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de
aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke
overmacht dan ook heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de
aan de gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat
de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer
hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht
nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op
volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte
werkzaamheden.
3. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke
van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
ARTIKEL 6: TRANSPORT
1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker
te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij.
2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en

 

vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan
de zaken geleden.
3. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico’s behoorlijk te
verzekeren.
4. Niet-geaccepteerde bestellingen worden door de gebruiker, voor
rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, een en ander
conform het bepaalde in artikel 4.
ARTIKEL 7: RECLAMES/RETOURZENDINGEN
1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de
zaken
tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten of onregelmatigheden
worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend
op de vrachtbrief en/of begeleidingsbon en/of tijdens de oplevering,
doch uiterlijk binnen 24 uur ter kennis van de gebruiker te
worden gebracht, zulks met onmiddellijke schriftelijke bevestiging.
Overige reclames, ook terzake van verrichte werkzaamheden, dienen
per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de
zaken door de gebruiker te worden gemeld.
2. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen
aan de gebruiker is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht
in goede staat te zijn ontvangen.
3. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
4. Indien retourzending noodzakelijk blijkt geschiedt die slechts voor
rekening
en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee
zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven
bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en
risico van de gebruiker indien de reclame door hem gegrond is verklaard.
In dergelijke gevallen geschiedt retourzending slechts voor
rekening en risico van de gebruiker indien de reclame door hem
gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending
op een door de gebruiker te bepalen wijze.
5. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd,
geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of
overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
6. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld
krachtens het bepaalde in artikel 8.
ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE
1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche
mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is
van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens
voorzover aan diens grove schuld/nalatigheid en/of opzet is te wijten.
Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of
derden die de gebruiker bij de uitoefening van zijn werkzaamheden
gebruikt.
2. Indien zich in de geleverde zaken kennelijke materiaal- en/of fabricagefouten
voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig
moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken

 

kosteloos te vervangen.
De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en
deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan
kan nimmer worden gegarandeerd.
3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden en artikel 7 wordt
de aansprakelijkheid van de gebruiker - uit welken hoofden ook - beperkt
tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken,
danwel de prijs voor de verrichte werkzaamheden. Voldoening
aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
4. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding
van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden.
B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in
de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn
van 1 jaar.
5. Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een
garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen
gelden.
6. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk
voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere
aanspraak van derden terzake van vergoedingen van schade indien
en voorzover:
A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies
van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring
(opslag in originele verpakking) van de afgeleverde zaken door de
wederpartij;
B. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform
de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld.
C. voormelde schade is ontstaan door fouten/onjuistheden in gegevens,
(materialen), informatiedragers e.d. die door of namens de
wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven.
ARTIKEL 9: BETALING
1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum ook indien conform
artikel 4 niet kan worden geleverd netto contant, te geschieden.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn
niet volledig is betaald:
A. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag
ter grootte van 8% in rekening worden gebracht, zonder dat
hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist.
B. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd
zijn ter grootte van 8% per maand cumulatief te berekenen
over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als
volle maanden aangemerkt.
C. zal de wederpartij na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand,
gedurende de door de gebruiker bepaalde termijn verzuimt aan
diens betalingsverplichtingen te voldoen, de kosten die verband
houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso-,
en/of executiemaatregelen, waaronder kosten van een faillissementsaanvrage,
betalen. De wederpartij zal alle buitengerechtelijke
kosten verschuldigd zijn .
3. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende
omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of

 

rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen
heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens
de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering/verrichten
van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is
geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde
geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien
de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om
aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening
van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare
facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij
dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
ARTIKEL 10: EIGENDOM ONTWERPEN
1. De gebruiker is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele
eigendom terzake inhoud en vorm van rapporten, tekeningen,
ontwerpen, en dergelijke.
2. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst
aan de gebruiker verschuldigde, komt aan de wederpartij terzake
het voorgaande een gebruikrecht toe.
ARTIKEL 11: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren
zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens
ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker
heeft voldaan.
Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs,
vermeerderd met vorderingen terzake van verrichte werkzaamheden
die met die levering verband houden, alsmede vorderingen
terzake, eventuele, schadevergoeding wegens tekort
schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de
wederpartij.
2. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud,
geldt de terzake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd
het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde
winst en interest te vorderen.
3. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de
hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken
waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
ARTIKEL 12: PAND/WARRANTAGE
De wederpartij is niet bevoegd geleverde zaken aan derden in
onderpand
te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen,
en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere
financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt
als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De gebruiker
kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn
gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten,
danwel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van
de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
ARTIKEL 13: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

 

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden
wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten
overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en
zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip
waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard,
voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging,
onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid
en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen
of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder
de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld
erkent.
ARTIKEL 14: WANPRESTATIE/VERZUIM
1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de
met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk
is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan
diens zijde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst
ingeschakelde derden/toeleveranciers, is de gebruiker
gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden,
danwel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij
gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te
schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten
dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen
jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare
niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer,
mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen,
staking en uitsluiting door werklieden of dreiging
van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde
van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen;
bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen;
natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet
of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers
of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis
zijn ingeschakeld.
3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in
gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen,
bij staking van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement,
beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken
van de wederpartij, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei
contact aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk ten volledige
opeisbaar.
ARTIKEL 15: ANNULERING/ONTBINDING
1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de
overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen
tenzij annulering krachtens onderstaand artikel-lid is overeengekomen.
2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker
daarin toestemt.
Alsdan is de wederpartij aan de gebruiker, naast vergoeding van
ten minste 20% van de aanneemsom (koopsom), verplicht tot afname
van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen

 

betaling van de kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk
voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker
terzake.
3. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomsten
is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Uit de overeenkomsten
voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar
Nederlands
Recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde
Nederlandse
Rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt
een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde Rechter in de
plaats waar de wederpartij woont en\of is gevestigd.
3. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in
de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 maand
nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat
de zaak aan de Rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar
kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door
de wettelijk bevoegde Rechter.